Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

DORVAL.

Dorval. Wilt gy clan, dat ik u zal te verdaan geeven, 't geen ik zo gaerne voor my zeiven zou willen verbergen ?

Richard. Wat kunt gy, die nimmer opzettelyk boos geweest zyt, toch verricht hebben, dat te fnood is, om geopenbaard te worden — aan my , Dorval, zo mcnigmaalen te vooren, uw raadsman ? Dorval. 't Hair zou u, zo ik myn hart opende, te berge moeten ryzen! Gy zoudt lidderen! — Gy zoudt.... Richard. Ik moet myne vraag herhaalen Hebt gy my» voor weinige oogenblikken, niet doen roepen ? Dorval.

Helaas! ik heb u doen roepen... maar ik

moest zulks gemyd hebben. Zyt gy nu te vreden ?

Richard, (opfiaande.)

Dorval! Dorval! gy hebt my, op de fterkflewyze, beledigd onze vriendfchap, in haare teder-

fle deelen, gefchonden , en een middel ter hand genomen, om alle haare vermogens te verftompen... Voor weinige uurenhebt gy my zekerlyk nog gehouden voor den besten uwer vrienden, en nu mogelyk, nu fchyn ik uw vertrouwen onwaerdig. Myn hart ondertusfehen weet, dat het u getrouw geweest is... Zyt gy alle de goede gevolgen onzer voorgaande verftandhouding vergeeten ?... Waarom naamt gy my, te vooren en zo dikwyls, voor uwen vertrouweling —

uwen

Sluiten