Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x6 DOR VA L.

mant weeten, wat ik u ontdekt heb! Help my, voor al wat wezen ontfangen heeft, eene neigingverdonkeren , die , de vermoordfter myner reden geworden zynde, my het verzaaken myner plichten opdringt, en de wraak des almachtigen eene akelige ontroering aanjaagt, op de befchouwing van het

wraakwaerdig voorwerp ö Richard, ik heb

u myne gruwelyke neiging , echter heb ik u nog niet alles bcleeden ... Gy zult myn geheel geheim weeten .. Ik moet Lucia , in wederwil van myn geweetcn bezitten, of ik moet my zeiven ombrengen ... en hebbe ik dat niet alreeds, meer dan ten halven, gedaan ? Myne redelykhcid — de redelykheid myner natuur omgebragt zynde , wat kan 'er van den mensch nog onderfteld worden, in my overig te wezen?... Het graf moet het overige, zo'er nog iet wezenlyks overig is,geheel verflinden... en of het, voor altyd ■— voor euvvig myn deel bleeve!... Maar Lucia... Ik kan niet dulden, dat zy, op dit vervloekt tooneel der waereld , nadat ik het zelve zal hebben verhaten, als de vrouw eenes anderen , zou leeven.. . Hoort gy my niet Richard ?... Zie my eens aan, heilige gryzaard!... Waarom zyn uwe oogen naar den hemel gefhgen?... Roepen zy om wraak of genade ?

Richard, (zyne gevouwen banden opheffende, en 'ah uit eene verrukking komende.)

ó Dorval'... Ligt gy op uwekniën!.,. Sta op! Ongelukkig jongeling, fta op!...

Dor-

Sluiten