Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. t9

fchuilplaats in harten, waar in vrees, achterdocht en de angsten des doods woelen... Hebt gy nog eenige dapperheid behouden? Zyt gy nog de kloekmoedige Dorval, die?..

Dorval, (verlegen.) Wat kunnen deze vraagen betekenen, Richard ? Richard.

Uw antwoord zal my de hoope op uwe behoude» nis ontneemen, of merkelyk verflerken.

Dorval. Wat zal ik u antwoorden?...

Richard. Hebt gy moeds genoeg, om de ftraf der Rechtvaerdigheid te verwachten op eene misdaad, die ?..» Dorval.

Op eene misdaad, als de myne ?... Ja Richard!.. Dat de ysfelykfte verdoemenis myn deel worde, zo ik daardoor alleenelyk eenmaal moge ophouden, de natuur der menfchelykheid, in haare opperfte zuiverheid, te bevlekken.

Richard, (blymoedig).

ö Myn Dorval! gyzyt nog dezelfde beminnelyke jongeling, dien gy u altyd betoond hebt te wezen, al hoe groot myne twyffeling, dienaangaande, ook moge geweest zyn. Die ftraf kan verwachten, op eene voorwaarde als de uwe, kan ook de misdaaden te onderbrengen, vooral, wanneer zy nog geen ander dan een foort van denkbeeldig beftaan hebben. Ba Gy

Sluiten