Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORVAL.

Myn hart is, ontegenftreefbaar, het haare — op eene vloekwaerdige wyze, het haare... Ik kan Dorife niet trouwen... Ik kan het denkbeeld.... Richard.

Wilt gy myn raad volgen Dorval ? Wilt gy u geheel onderwerpen aan myn voorflag ?... Dorval, (fchielyk?)

Zoudt gy raad weeten?., zoudt gy waarlyk raad weeten?... Myn vriend ... myn Richard... fpreek ,.. welk een voorflag ?.. Wat wik gy, dat ik moet —• wat verbeeldt gy u, dat ik zal kunnen, uitvoeren ?

Richard.

Ik zal by uw vader aandringen op het uitftellen van uw huwelyk met Dorife. Wy zullen ons, ondertusfchen, vooreenigen tyd, naar eenig ander gedeelte van ons vaderland begeeven, en naar middelen uitzien, om uwe geftruikelde reden op te beuren , te verfterken en uwe zinnen aan derzelver betoveringen te ontrukken: maar, voor dat wy heen gaan voor dat we dit huis verhaten, moeten wy uw vader beweegen, dat hy uwe zuster, hoe vreemd hem ons verzoek ook moge voorkomen, met den man doe trouwen, welke, gelyk hy my verhaald heeft, voor haar bepaald is. Gy moet Lucia insgelyks zoeken te beweegen....

Dorval, (zeer driftigS) Lucia met een ander te doen trouwen!... Ik hier toe een medewerktuig verftrekken!... Wat

eifchï

Sluiten