Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

27

leeven is niet geheel buiten het bereik van fommige invloeden der droefheid. Blydfchap nadert den menfeh gewoonelyk met eenen langzaamen tred, hoewel zy hem dikwyls buitenfpoorig verrukt; maar droefheid ylt, niet zelden, onverhoeds op het hart aan. Alle haare werkzaamheden hebben iet fchichtigs. Lucia.

Het is zo, myn Heer. Ik merk wel,dat de oorzaak van Dorvals treurigheid van die natuur is, dat zy voor my moet verborgen blyven. Vergeef my, dat ik naar dezelve gevraagd hebbe! Al wat ik hoop, is, dat gy en myn broeder, voor altyd, gelukkig moogt leeven, en dan, dan zal

Lucia niet ongelukkig kunnen zyn Ik

heb u verzocht te fpreeken . ..Ik ben hier gekomen, om te hooren, of gy my,op de fterkfte wyze zoudt willen verplichten?

Richard.

Of ik u zou willen verplichten?... of ik de dochter van mynen eenigften weldoener zou willen verplichten ? Kunt gy daar aan twyffelen ?

Lucia.

Ik twyffel geenzins... Men behoeft flechts weinige uuren met u omtegaan, om overtuigd te wotden, dat gy een menfchlievend en medclydend hart hebt. Hoe wel onopzettelyk, openbaart het zich op de nadrukkelykfte wyze... Ik zal ter zaak komen. Myn vader, gelyk u bekend is, is zo goed geweeft, om my, eenige weeken geleeden, by zich te ontbieden. Ik ben, onder de tederfte gevoelens van blydfchap en liefde, gekomen

Sluiten