Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

DORVAL.

plichten! Ik heb , hier ter plaatfe, in deze wooning geene de minfte rufte. Fanny zou u kunnen verhaalen, welk een bekrompen vriend my de flaap is ... Het ftaat in uw vermogen, my den weg te baanen, ter opfpooring van ruft en kalmte. Hoe wel te vreden zult gy op deze uwe toegeevendheid en heufcheid te rug zien, wanneer de treurige Lucia weder tot u komt, met alle gevoegely,ke bewyzen van weltevredenheid en geruftheid!.. Ik zal uwe goedheid trachten te vergelden, wanneer ik zal wederkomen : dan zal ik u uwe dagen helpen doorbrengen in een ftil, een ongeitoord en een fheelend genoegen... Dan zal... Richard, {fchielyk opjïaande.)

Vergeef het my, dat ik uwe verzekeringen niet uithoore!... Het is genoeg, grootmoedige Lucia , het is genoeg ... ik wil naar de oorzaak uwer ontevredenheid, met betrekking tot Dorval, niet vorfchen....

Lucia, (fchielyk.')

Gy moogt, ö myn Heer, gy moogt wel. . . ; Zoudt gy denken , dat ik iet zeide, dat ik niet meende ?

Richard. Ik bemin , ik eer , ik betrouw u. •. Ik bilJyk, ik prys uw oogmerk, . .

Lucia.

Indien een fchaduw van wantrouwen,... Zo gy dacht, dat ik u de waarheid niet, in alle deelen,getpond hïid... ó myn Heer!., zo gy geloofde,..

Richard,

Sluiten