Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

47

trekken. Wy hoopen blymoedig weder te keeren. Dan zullen wy hem met Dorife zien trouwen. Wat kan een weinig uitftel van het genot van zaaken ons hinderen, wanneer het alleenelyk gefchikt is, om ons voor het genot zelf gefchikter te maaken ? Lucia.

Zo Dorval Hechts geen ongeluk is bejegend, wil ik in de verborgenheid zyner oogmerken niet dringen. Zy kunnen even zo goed, even zo bondig zyn, als ik die wenfche... maar wat my zelve betreffe... myn vader, myndierbaare vader, laat my, dezen dag, echter vertrekken! Op dit oogenblik voel ik myn verlangen, dien aangaande, vergrooten. Ik heb den eerwaardigen Richard de redenen van myn verzoek en myn oogmerk geopenbaard. Ik zou u dezelven, zonder fchroom, hebben bekend gemaakt. .. maar zy moeiten, denk ik, op dezen dag, aan geen vader, door my zelve, verhaald worden. Richard ondertuffchen heeft dezelven ten laatften moeten goedkeuren. Hy is een man van ondervinding. Zyne goedkeuring is van gcwigt, althans voor een hart als het myne... Mag ik, myn vader, mag ik vertrekken en uwe liefde met my op reis nee* men ? Laat my gaan, al is het, dat Dorvals huwelyk dezen dag niet volbragt worde !

Eduard.

Ik heb reeds beloofd, dat ik uw verzoek, hoe vreemd het my voorkome , niet wil affiaan ... maar, betrouwt gy my ook minder dan Richard ?

Lucia,

Sluiten