Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

5i

pen te bereiken. Zulk een geluk is voor my eene te faamenftelling van duizend anderen.

Eduard. Maar Dorval, hoewel ik myne toeftemming gegecven heb, om den dag van zyn huwelyk, eenige' weeken,te verfchuiven, zal toch eenmaal met Dorife trouwen, en deze wooning verlaaten. Ik zal niet lang dit tooneel der wisfelvalligheden befchouwen. Myne jaaren zyn merkelyk hooger dan de uwen. Waarfchyneiyk zal ik u, zeer veele jaaren

te vooren , naar de eeuwige geweften vooruit gaan

Van medegezellen te veranderen van eikanderen te gaan en weder by eikanderen te komen, zyn onaffcheidelyke omftandigheden van het tydelyk geluk.

Lucia.

Schoon Dorval , door zyn huwelyk , dit huis moet verlaaten, wy zullen echter, als gebuuren, kunnen leeven. De dood zal my genadig zyn myn vader, en u nog lang over het hoofd zien.

Eduard. Zo gy dit alles onderftellen kunt, wat toch kan u dan dringen , om ons, dezen dag, te verlaaten ? Lucia.

Heeft de verplichtende Richard u geene redenen ?...

Eduard. Geenen, die my voldoen kunnen, indien ik dezelven ten ernftigfte wil in acht neemen. Althans zy kunnen my het vermoeden niet ontneemen, ^.dat D 2 uwe

Sluiten