Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*-

DORVAL.

uwe verkiezing door een heimclyk drangmiddel —eenig verborgen oogmerk...

Lucia.

Och myn vader, laat toch geen achterdenken my van uwe tedere en vaderlyke genegenheid berooven! Daar ik u verzeker van myne onveranderlyke liefde en onderwerping, zo bidde ik u, eenige teegeevendheid te gebruiken aan myn ontevreden gemoed !

Eduard, Gy hebt dan voorgenomen, dezen dag, te vertrekken , gebruik van myne toegeevendheid te maaken, en myn verzoek te weigeren?

L u c ia, (verlegen.) Welk verzoek toch, waarde vader, welk verzoek toch?

Eduard. Den voorgeflagen minnaar te trouwen. Lucia.

Ik kan hem niet trouwen, noch hoope geeven, om, ten eenigcn dage, de zyne te worden ; ten ware gy my alle uwe genegenheid wildet ontrekken, wanneer ik , in dit geval, tegens uwe inzichten opftondt.

Eduard. En zo ik dat doen wilde, of liever , zo ik dat doen konde!...

Lucia, {ernflig.') Dan zou ik hem trouwen ... maar te gelyk niets

fter-

Sluiten