Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

53

fterkers wenfchen, dan dat de dag myner bruiloft ook myn fterfdag zyn mogte!

Eduard. Plichtmaatige, deugdzaame Lucia, ik wil, ik zal u niet dwingen. Behoud uwe byzondere oogmerken zo lang in uw harte, tot dat gy het bekwaamen tyd oordeelt, om my dezelven te openbaaren. 't Is zo. Openhartigheid kan te ontydig zyn en is, als zodanig, niet zelden de bron van eenig wezenlyk verdriet. Alles aan den tyd verblyvende, verzoek ik u alleenelyk, den jongeling, nu en dan, het zy by de zufter myner vrouw, het zy, naderhand, hier, te hooren fpreeken, en, langs dien weg, de proel te neemen , of de gefteldheid van uw harte, ten zynen aanzien, ook zou kunnen veranderen. Onze

harten hebben hunne nachten en dagen hunne

vrolyke of nederflachtige tyden.

Lucia.

Dit alles zal wel te vergeeffch zyn; evenwel wil ik my hier in volkomen naar uwe verkiezing fchikken , maar laat toch die verkiezing niet ilrekken ten koften der vryheid van dien deugdzaamen minnaar! Laat hy met ons omgaan, zonder meer dan eene algemeene betrekking te hebben op uwe dochter! Geloof my, myn dierbaar vader, geloof my, myn hart is door een foort van kwellingen overrompeld, die eenige toegeevendheid verdienen. Ik zal, van dezelven bevryd zynde, te rug kceren, en u, op de hlymoedigfie wyze, de zuiverfte bewyzen trachten te gceven van onbepaalde onderwerping.

D 3 2ES-

Sluiten