Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 8i

Haar vernederen! en dac door my!

ö Dorife.

Dorise.

Laaten uwe woorden uwe gedachten niet voor uitloopen. Geef de ftem eener ongegronde zelfveroordeeling niet te veel gehoor. Val in geen uiterften myn vriend. Ontrek u aan de eigeliefde niet op die wyze, waar door gy zoudt gevaar loopen, u zeiven te haaten. Gy moet myne aanbieding aanneemen. Wel verre van my of myne vriendfchap te vernederen, zult gy daar door de laatfte een der beste voorwerpen verfchaffen, en my zelve, op de fterkfte wyze, verplichten. Ontfang een vriend onder eene vrouwelyke gedaante. Daar

is myne hand de hand van een vriend, die

belooft, u te zullen byfiaan, met al het vermogen der viendfchap, in de fmertelykfte deelen van

uw noodlot. Maak my door uwe vriendfchap

maak eene andere door uwe liefde maak u

zeiven, door vriendfchap beide en liefde, gelukkig. Onder een zo achtbaaren titel, als dien van vriend, by u erkend zynde, zal ik u vertrooften, en, daar het my betwist mogt worden, u zulke ftoute bewyzen myner vriendfchap te geeven, als ik wenfche, daar zullen myne traanen uwe wederwaerdigheden, zo u die immer te beurt vallen , befproeien.

Kan ik, door deze myne aanbiedingen door

deze myne verzekeringen u geen bewys geeven , dat fterk genoeg is, om u van myne achting en myne welmeenendheid te overtuigen? Kan myne F deel-

Sluiten