Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 DORVAL

te zyn wat gy moet zyn te weeten myne vy-

anden en daardoor vrienden des allerheilligden

(Weggaande, doch fchielyk weder te rug keerende, neemt hy de hand van Dorife . ) Och Dorife, zyt toch de vyandin niet van Dorval, hoe zeer hy ook verdiend hebbe , met de hoogde verachting van u te worden behandeld, en met hoe veel recht hy zich verplicht acht , uwe

vriendfchap tê weigeren!.. Wanneer ik wanneer

het zondigst deel van Dorval deze planeet, voor my zo rampzalig, voor euwig, zal hebben verlaaten, goddelyke Dorife , laat dan flechts een uwer verdienftelyke traanen op myn ligchaam vallen , dat

fchielyk zeer fchielyk zelfs een offer des doods

moet worden, zo het de verdienften , om, met verbeurte van het leeven, te derven, ontgaan,

zal ! . . . Genade myne aanbiddelyke myne

beledigde minnares! Myne misdaaden, hoe wreed, komen u fchreiende te gemoete, hoewel de traanen, die dezelven vertoonen, verwekt zyn door wanhoop. Laaten zy uw mededoogen ontfangen, wanneer zy u verfchrikking zullen aanjaagen! . . . Wederhoud nu den rampzaligen Dorval niet langer... (angfiig omziende.) Och Dorife, wanneer gy, naar verdienften, uw minnaar zult verfoeid hebben , zo leer hem, uit ontferming, beweenen! . . .

(heen gaande...) 6 Lucia! waar zal ik u vinden? ...

V Y F-

Sluiten