Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

DORVAL

flnnd van hart, eerelyker en flerker bemint, dan ik. Veelligt is het u nog onbekend, dat Dorval met my dezen landftreek, voor eenigen tyd, zou verlaaten, om, ware het mogelyk, zyne onrustige ziel te bevredigen en, met een gemaatigd en kalm gemoed, tot het oeffenen zyner plichten weder te keeren. Dit hadden wy, onder toeftemming van den edelmoedigen Eduard, beilooten. Die gevoelige vader wenscht niets vuuriger,dan zyn zoon bevredigd en met u, welke hy reeds eene vaderlyke liefde toedraagt, vereenigd te zien.

Dorise.

Ik kende voorlang kende ik het hart

het welmeenend hart van Eduard ... 't Is, ten aanzien van edelheid en vriendfchap, in zyn foort, fchier eenig, en verdient wel, dat men het, boven de voortreffelykflen, die oit menfehelyken boezem vervulden , den rang geeve. En hoewel ik my vleide, met Dorval gehuwd zynde, in het op den duur bezitten van dat hart, als een vaderlyk hart, onverdeeld mede het myne geworden, myn hoogde vermaak te zullen vinden, tracht ik my nu echter, na het ontfangen en leezen van Dorvals zielroerenden brief, te overtuigen, dat ik myne eifchen op hetzelve, met gelaatenheid, moet laaten vaaren: want van Dorval afffoande , moet ik tevens van den vader afzien. Zo hangen de gelukzaligheden aan elkander. Zo fchakelt zich het een geluk aan het ander, en zo moet ik, het een misfende, ook het ander derven. Dorval fchynt niet

ge-

Sluiten