Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOR VAL

Dorise. En is dat te gelyk een onveranderlyk noodlot ?

Richard. Tyd en afwezigheid zullen mogelyk eenige verandering te weeg brengen.

Dorise. Ik bid u, laaten wy, ten gevallen van Dorval minder verbloemd fpreeken! Hy heeft mygefchreeven, dat hy op een voorwerp verliefd is, welkers aanlokkelykheden , terwyl ze zyne aandoeningen gaande maaken, hem tevens doen fidderen.... Richard. Zo heeft hy u de waarheid gefchreeven ?

Dorise. Maar tevens eene my onkenbaare waarheid. Zou mogelyk de vrouw van een ander....

Richard, (met drift fpreekende.j Edelmoedige Dorife, bepaal uwe onderzoekingen , en laaten uwe voortreffelyke verdienften my niet noodzaaken, haar eenig recht te bewyzen, ten koften van de wetten der vriendfchap. Ik ben de vriend van Dorval en den oorfprong zyner treurigheid en woede, in die hoedanigheid, tot myn leedWezen , kundig Indien het my, als vriend

van Dorval, vryftondt, te verhaalen, wat ik zou kunnen zeggen, geloof, dat ik u niet zou verzwygen, wat ik, ter dezer uure, wel wenfchte , dat verborgen gebleeven ware voor het hart van Dorval... Dorise. Ik wil niets weeten, getrouwe gryzaard, ik wil

niets

Sluiten