Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

niets weeten. Vergeef de nieuwsgierigheid van Dorife, ten gevallen haarer vriendfchap voor Dorval ! Bevlytig u — laat u niets te rug houden — niets vermoeien, om alles aantewenden, ter behouding van een jongman, zo voortreffelyk tevens en ongelukkig als uw vriend fchynt te wezen. Wat ook zyn lot zyn moge, de tyd hoope ik en myn noodlot zullen aan Dorife verlof geeven, om, ten laatften, onbaatzuchtige bewyzen aan den dag te brengen, dat ik eene deelgenoote van het zelve zou geweeft zyn, zo men my dat voorrecht niet betwift hadde.

Richard.

Ik zou uwe voortreffelykheden fterker gevoelen, zo myn hart niet, tot fcheurens toe, vervuld ware, met angften en aandoeningen voor Dorval .. Gy hebt hem van Lucia hooren fpreeken. —— My heeft my verhaald, haar gefproken en gebragt te hebben in verregaande ontroering ... Geheel onzeker zynde, wat 'er van deze dierbaare jongvrou> we, federt weinige uuren, is geworden, en te gelyk begeerig, om een zo beminnelyk en verdienftelyk voorwerp, naar myn vermogen, voor allen onheil te befchermen, voel ik een heimelyken aandrang in myn hart, om Dorife te zien werken ten behoeven van die edele jongvrouw. Gy hebt haar, zints weinigen tyd, leeren kennen, en echter lang genoeg, om te kunnen befluiten, dat zy een recht heeft op de achting van de befte haarer kunne. Geef my vryheid, waarde Dorife , u te bidden,

den

Sluiten