Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

D O R *F A L.

den toefiand van Lucia te onderzoeken. «— Laai ik u aan haar vertrek brengen. Zy zal u mogelyk bekend maaken, wat 'er tufichen haar en Dorval gebeurd is. Poog haar te trooften en raad te geeven. Ik zal Eduard trachten te fpreeken, en zyn gezag, ten behoeven van Dorval, te hulp roepen, indien ik den jongeling niet kan noodzaaken, my te volgen, op den aandrang myner vriendfchap. Dorise. Breng my waar het u gevalt. Myne verwarring vermeerdert, en ik ben nimmer blinder geweeft voor eenig geval ter waereld, dan voor den toeftand van Dorval.... Maar Lucia... zal zy het geene indringende, geene onbefchaafde vryheid noemen, indien ik haar onverhoeds en ongevraagd myne dienften, onkundig voor zich zelve tot wat einde, kome aanbieden.

Richard. ^ Zo dat al plaats hadde, een hart, als dat van Dorife , zal, met medelydende toegeevendheid, verwytingen ontfangen kunnen, die altyd tot eer (trekken eener bezorgde en tydige vriendfchap.

Einde van het Derde Bedryf.

VIER-

Sluiten