Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

08

DORVAL.

hem genoegen geeven en ging heen. Wat

moet ik van dit alles denken, Richard ? Uwe achterhoudendheid vermeerdert myne onruft Gy hebt gewild, dat ik de voltrekking van Dorvals huwelyk met Dorife zou opfchorten , en u verlof geeven, om met hem . . .

R I c n A r T).

Ga niet voort, dierbaar en edelmoedig weldoener, ga niet voort. Eene noodzaakelyke opvolging van voorvallen , die eikanderen verwekken,, zou u mogelyk minder verwarren, indien u derzei ver oorfprong bekend ware, Ik zou, ten uwen aanzien, de vriendfchap gefchonden en my fchuldig gemaakt hebben aan ondankbaarheid en het verzuimen myner plichten , indien ik u, uit eenig ander beginzel, achterhoudend en bedekt hadde behandeld, dan om u voor kwel. lin gen te behoeden, die ik my vleide te zullen verhinderen, door de beroerde bron, waaruit zy voort zouden vloeien, te (lillen.

Eduard.

Vriendfchap, Richard , is gemeenelyk nergens onbedachtzaamer in, dan in openhartigheid. Ik wil zeggen , dat een wezenlyk vriend, ten aanzien van vriendelyke bekommering, zynen poft wel kan waarneemen, al ltrekt zich die bekommering niet zo verre uit, dat zy, de openhartigheid verbannende, den fchyn der vriendfchap daar door verflapt. Richard.

Zyt gy vergeeten myn heer, dat de gryze Richard , ook de vriend is van den jeugdigen Dorval?

Ed u-

Sluiten