Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïö4 DORFJL.

der krygende , zocht ik Dorval. Hy wag

weg — Ik poogde my voor het oog van een ieder teverfcbuüen, maar een geftadig verwyt der gehoonde natuur fcheen my, waar ik my verbergde, te volgen. Gy, dachtmy.deedt uwe Lucia vervloekingen hooren, die my ontzagchelyker voorkwamen dan een Ieger van vyanden. Ik geraakte in vreeze, wanhoop en onbefcbryfbaare verwarring, en niettegenftaande ik uwe vervloekingen meende te hooren, wenfchte ik naar niemant anders dan u . .. Ik maakte my gereed — ik wilde u opzoeken u te voet vallen - om genade en ontferming aanroepen, toen Dorife,met open armen,naar my toekwam, my, ondanks myne onheuiTche ontworftelingen , omhelsde, en, met traanen in haare oogen, imeekte, dat ik' haar toch wilde openbaaren, door welke kwellingen myn gemoed ontroerd was Ik heb my uit haare roedeiydende armen gerukt en in de uwen geworpen.

(knielende,')

Ja in uwe armen myn vader... Zeg gy, zeg gy

wat 'er van de rampzalige Lucia zal worden -

wat zy doen waar zy vluchten moet, om haare verdiende ftraffen te ontvluchten en u voor fchande te beveiligen ! Spreek over haar een vonnis uit van ontferming! 'tZal genade zyn, zo gy haar kunt doen fterven.. . .

Eduard. Sta op Lucia gy hebt niets misdreeven

ik

Sluiten