Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 105

ik ben ftraffchuldig. Uwe drift voor Dorval brengt my myne dwaasheid , welke ik voor een wonderlyk beleid hield, te binnen.

Lucia. Gy zyt het myn vader, die my geduldig hebt kunnen aanhooren en vry (preekt!

Eduard. Met recht Lucia; maar noem my geen vader.

Lucia, (fchreiende.) Geen vader? Hoe! geen vader! geen vader!

Eduard. Zo ik u dit vroeger gezeid had, zou ik u alle uwe bekommeringen befpaard hebben.

(zuchtende.') Neen de wysheid des hemels heeft de zorgvuldige overleggingen van een menfch niet noodig , om wel te doen. Zy verydelt ze en verbryfelt ze in het oogenblik, dat zy fchynen voltooid te zullen worden . , .

VYFDE TOONEEL.

Eduard, Lucia, Fanny.

F a n n y.

Men kan jongvrouwe Dorife niet wederhouden myn heer. Zy wil Lucia fpreeken. Te vergeeffch zoekt haar Richard te beletten. ...

Eduard. Laat zy hier komen Richard moge ook komen. Ik heb beide te fpreeken.

G 5 ZES-

Sluiten