Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIÓ

DORVAL

fel van wispelturigheid zyn , doordien de deugde'* lykheidvan zyn hare, zo lang ik hem gekend hebbe „ op twee fterke zuilen gebouwd fcheen, op Godsdienft naamelyk en eer, de gedaante zyner verandering mogt dan ook zo vreemd fchynen als zy konde. Eduard. Het wordt tyd Dorife — het wordt tyd Richard

' het wordt tyd Lucia, dat ik den mom afleg-

ge .. . Lucia is uwe medeminnaares Dorife i

D o r i s e, (met verbaazmg.)

Lucia!

Lucia, (met ontroering.) Ik rampzalige . . .

Eduard.

En gy hebt dit zekerlyk geweeten Richard en voor my verborgen?

Richard.

Uit dat beginfel edelmoedig weldoener, om de ruft van uw hart te bevvaaren, met die pooging, om dat van Dorval te veranderen.

Eduard»

Voor eenige oogenblikken — voor dat ikLucia's belydenis aanhoorde, hield ik u van ontrouw verdacht; maar nu, nu erkenneik uwe achterhoudendheid voor eene fpreekende daad van vriendfchap. Gy Lucia, durft gy nogmaals uwe liefde voor Dorval belyden? . .

Lucia, (zich in de armen van Dorife werpende ) Verberg my, o verberg my Dorife!

Edu»

Sluiten