Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 113

jfiaarer vaderlyke vyanden, die fterk ia getal waren, Itoutmoedig weg. Myne echtgenoote was op dien tyd moeder geworden van een tweeden zoon, dien de hemel, op den zesden dag na Lucia's geboorte, door den dood, wegvoerde in betere geweften, dan dezen. Kunt gy het gelooven Lucia, dat het deze myne beminnelyke echtgenoote geweeft is, die u, uit de armen myner vriendfchap, in de haaren onding* en dat voedzel uit haaren gulhartigen boezem, aanboodt,'t welk de natuur voor den jongge* ftorven broeder van Dorval bereid hadr? Gy zyt met Dorval, hoewel niet onder het zelve hart ge* draagen, aan den zelfden boezem opgevoed. Ondertusfehen bragt ik de bewyzen uwer eigenlyke geboorte in orde en heb dezelven, nevens al 't geen u, dien aangaande, verder betreft, zorgvuldig bewaard. Het een en ander zal ik u,welhaaft, ter hand itellen. Drie jaaren na dit voorval, verloor ik de vrouw van myn hart, die my, als of myne vriendfchap niet fterk genoeg zou fpreeken, met dervende lippen, beval, u, als haar eigen kind, te blyven beminnen. Gy weet Lucia, in hoe verre ik aan dat dierbaar bevel hebbe gehoorzaamd. Toen dit alles voorviel woonde ik niet in dezen landdreek Ik ben, kort na het overlyden myner echtgenoote , herwaard getrokken, en gaf Lucia aan een der deugdzaamde bloedvrienden myner vrouw, ter opvoeding, over. Myne voorwending en onafgebroken bezorgd* heid voor de dochter mynes vriends gaven my, welhaad, den naam en den fchyn van vader. En ik H weej

Sluiten