Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ti§

Dorise, (met een foort van verrukking.') Zulk eene fchildery van uw character ontbrak ons 4 edelmoedige Eduard,om te belyden , datookdeugdelyke volmaaktheid het deel van een flerffelyk fchepzel zyn kan.

Lucia.

Verwondering, dankbaarheid en bekommering maaken my onbekwaam. . ..

Eduard, (Lucia de hand geevende.)

Ik wil eenige oogenblikken met u alleen gaan * Lucia, Gy moet myne wooning niet verlaaten Dorife. Laat u Richard naar het vertrek van Lucia, of waar het u zal behaagen , geleiden, Ik zal u, onmiddelyk naar myn onderhoud met Lucia , opzoeken*

(Tegens Richard.) Geef nog niets aan Dorval te kennen. Laaten wy ons eerft befadigen, om des te bekwaamer te zyn ter geruftftelling van zyn ontroerd hart.

Einde van het Vierde Bedryf.

Ha V Y F-

Sluiten