Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

il6

DOR VAL

VYFDE BEDRYF

EERSTE TOONEEL. Lucia, Richard. Lucia.

*ZjO verwisfeit de grootmoedige Eduard telkens het een voor het ander voorwerp, om zyne welwenfchende ziel, door de uitoeffening van onderfeheiden weldaaden, werkzaam te houden. Nauwelyks verliet ik zyne armen, of hy ontfing Dorife in dezelven, zekerlyk, om haar, zo wel als my, nieuwe blyken van de voortreffelykheid zyner ziele te te geeven. Op den wyden aardbodem, dunkt my', kan 'er geen menfch, die hem in welwillen en weldoen evenaart , worden aangetroffen. Van myne geboorte af was ik de gunftelinge van dien verheven menfch ... De hemel geeve, dat ik my deze onderfcheiding toch nimmer onwaardig maake! . . Hoe groot ondertuffchen is myne verplichting! Wie zou zich den naam en ftaat van wees kunnen beklaagen, die, gelyk ik, by de geboorte zo uitmuntend een befchermer tot vader ontfing ? .. Dan hoe beweldaadigd — hoe gelukkig ik my, uit dien hoofde, moet achten , daar blyft in myn harte eene angftvalligheid over, die ik niet kenne en niet in ftaat ben te overwinnen... Ik bemin Dorval, ik vind geene reden meer, om my dier belydeniffe te

fchaa-

Sluiten