Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

MINYVERIGE-

TOONEEL-SPEL. '

EERSTE BEDRYF

EERSTE TOONEEL.

JULIANA, DORCAS.

(Zy zitten beide te /pinnen.)

Dorcas, (het fpinnewiel van zich afzettende , jlaat, met eenige drift, op.)

Ik kan dat jammerlyk zuchten niet langer aanhooren.. . Die heeft begonnen toen wy opftonden, en zal mogelyk duuren, tot wy weder naar bedd' gaan. Veel liever wil ik alleen zyn — den geheelen dag alleen zyn en alleen werken, dan zo angftvallig en geftadig te hooren zuchten. Ik geloof niet dat ik u, in al den tyd, en in zo veele jaaren , als wy hier reeds hebben mogen doorbrengen, zo menig* maaien heb hooren zuchten, als dezen morgen.

Juliana, (met verwondering.) Gy verbaaft my Dorcas. .. Nimmer hebt gy my zo driftig — zo ruw bejegend. Indien gy ooren hebt voor myne zuchten, waarom is dan uwe vriendfchap

Sluiten