Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5-o DE M I NY V E KI Q E

zeggen. Behandel my met uwe gewoone ontferming !

Dorcas.

Kunt gy één oogenblik aan myne vriendfchap twyffelen ?

j u l i a n a.

Befchroomdheid is wat anders dan twyffeling. Ik heb u geene deelgenoote myner gewaarwordingen willen maaken, niet, om dat ik aan uwe vriendfchap twyffelde, maar om dat ik bang was voor uw oordeel.

Dorcas. Nu laaten wy ter zaak komen ? Gy kwelt u? j v l i A n a.

Dat heb ik een geheel jaar reeds gedaan en myne kwellingen, op alle wyzen, zoeken te bedekken. Had ik waaren maagdelyken wederfiand gebooden aan de driftige aanzoeken van Fredrik, toen het nog tyd was — toen het nog in myne magt flondt, om dien bevaliigen dringer tegen te daan, hy zou nu niet, om mynen wil, van vader en zuster en zvn aanzienelyk maagfchap verwyderd, als een onbekende ten platten lande, met zyne handen vooreen huisgezin, dat van zyne bloedverwanten verfmaad wordt, het brood moeten winnen. Met zyne uitneemende verdienden , als een verfiandig en fraai man, zou hy nu een der eerden in zyn vaderland , zo aanzienelyk zeker als iemant der zynen, ge weed zyn, indien hy,om zyn woord, in de eerlle vlaagen zyner drift, by herhaaling gegeeven,

als

Sluiten