Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa DE MINTVERIGE

befluit dan toch nu niets buiten my. Gy zult aan de gevolgen ....

VYFDE TOONEEL»

Juliana, Dorcas, Carel,

Carel, (een brief in de hand hebbende.)

Hier is een brief moeder. Juliana.

Een brief! En voor wien?

Carel. Voor u moeder. De man, die hem bragt, is dezelfde, die den brief aan vader gebragt heeft.

Juliana, (den brief met drift losrukkende en inziende ) Hy is van uw vader . .. (Zy leeft denzelven.) „ Myn Lief"! „ Eene onverwachte en zeer gewigtige reden „ belet my tegens het middagmaal te huis te zyn; „ ondertusfchen denk ik, kort na den maaltyd, by „ u te zyn, en eene jongvrouw van aanzien, die „ zeer begeerig is, om u, benevens Dorcas en de j, kinderen te zien, mede te brengen. Ik behoef u „ niet te erinneren, om alles, naar ons vermogen en omftandigheden , byzonder met opzicht tot „ het kleeden onzer kinderen, in dien ftaat te heb-

„ ben,

Sluiten