Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai8 DE MINYPERIGE

zen, beloof my dan , by handtafting, dat gy, dezen dag althans, nergens van fpreeken zult. Carel. Ik kan u dit niet belooven. . . Gy moet u ook gevoeliger toonen, en dat flag van vaders en moeders, dat daar heen leeft, zonder zich het recht des huwelyks, en dus den voorfpoed en de eer der kinderen , aantetrekken, met verfmaading befchouwen... Zie, zo begryp ik de zaak, als vader en moeder niet trouwen , dan onthouden zy ons de eer van eene wettige geboorte, en kunnen dan ook, met geen recht ter waereld, onze achting vorderen. De laatfte kan niet beftaan zonder de eerfte... Maria. Sints wanneer hebt gy toch geleerd, de dingen zo uittepluizen en zo wys te redeneeren ?

Carel. Zo dit wys redeneeren moet genoemd worden, heb ik die kunft van Dorcas geleerd ?

Maria. Heeft Dorcas u dan over vader en moeder, ten aanzien van het huwelyk, gefproken?

Carel.

Neen nooit. .. maar wel over zoortgelyke zaaken. Gy weet, zo wel als ik, dat zy zeer wel oordeelen kan over de plichten en zeden der men* fchen.

Maria.

Dat is zo; maar indien zy u niet onderweezen

hadt

Sluiten