Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 233

begeeren.. . Gy weet, dat wy een ongewoon bezoek te gemoet zien... Uwe moeder kinderen —myne lieve kinderen, uwe moeder is een mensch... Zy heeft eenige zwakheden, die my, als haare lotgenoote, maar u, als haare kinderen niet, vry ftaan op te merken!. . Zy mogt eens, ftaande dit bezoek, uw vader ruwer, dan zy gewoon is, bejegenen , en zo dat gebeure, zyt gyheden dan toch ïtii en befchreit veel eer de moederlyke oploopendheid, dan dat gy over dezelve eenig oordeel zoudt vellen.

{beider handen los laai en de.)

Waar of uwe moeder zo lang vertoeft'?.. Zy zal immers hier ook zyn ?

Carel.

Zy wilde zich kleeden, en dan hier komen.... Deugdzaame , beminnelyke Dorcas, nu durve ik

nu kan ik u, in vollen ernft, op myn gewee-

ten betuigen, dat ik u, uit grond myner ziele en zo fterk als iemant, bemin. ..

Maria, (Dorcas omhelzende.)

Niet fterker -— niet vuuriger echter dan ik. Dorcas.

Ik twyffel 'er niet aan en heb 'er nooit aan getwyffeld,.. Ik hoor... hoort gy niets? Daar komt iemant. . . .

Maria. 'cis vader.,, en.. Nu Carel pas op uw plicht...

P 5 ZE-

Sluiten