Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24a DE MINTVERIQE

Fredrik, (tegen Juliana, die zich, gedum-ende de berichtgeeving, op een /loei neder hadt geworpen.)

Maar het is uwen handel niet te danken, dat wy leeven, rampzalige, verachtelyke vrouw.... Rampen en armoede hebben my nimmer kunnen doen fchreien; maar gy, gy perst my, door uwe fnoodheid, traanen uit myne oogen ....

Juliana, (driftig op/laan de ) En die traanen zyn voor my doodelyke tekenen

van uwe, in den uiterften zin gehoonde, liefde

liefde, die ik, voor eens en voor altyd, verbeurd hebbe. Heden, zo ik myn hart wel kenne, zou ik u liever trouweloos zien, dan die traanen... Dat my niemant volge.

(Zy maakt heweeging, om heen te gaan.)

Ik bezweere u, dat my niemant volge ....

Justina. Ik, die de eerst en meestbeledigde ben, beveel U te blyven ...

(terwyl Juliana door Dorcas en de kinderen omringd wordt.) Wat zoudt gy willen uitvoeren ?: Veelligt u zelve firafFen naar de inblaazingen uwer wanhoop Een moorddaadig oogmerk door zelfmoord te willen vergoeden , heet, in de taal der gezonde reden, een kwaad te willen herftellen, door het te verdubbelen. Hoe kwaad uw oogmerk ook moge geweest

zyn,

Sluiten