Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL, M3

.zyn, uw valsch vermoeden vindc, in den fchyn der dingen , verfchooning. Ik zelve heb , door myne achterhoudendheid, om best wil gebezigd, endoor myn fchryven dat vermoeden veroorzaakt. Uw aanflag, voor zo veel die met dat vermoeden verbonden is, is te vergeeven. Ik voor my, ik vergeef u den zeiven , uit grond myner ziel... . Kom myn broeder.... Toon, in dit geval, dat gy het voort-

brengfel van een God zyt, die vergeeft die

de grootfte zonden vergeeft.

Fredrik. ö Myne edelmoedige zuster, hoe kan ik leeven met eene....

Juliana.

Moorderin wilt gy zeggen. Ja Fredrik, gy handelt, gelyk u betaamt.... Ik ben uw — ik ben het medelyden uwer onnavolgbaare zuster — de befcherming van Dorcas en de tederheid myner kinderen ik ben de ontferming van een ieder onwaerdig.... Verlaat my....

Dit is uw plicht....

Carel.

Och vader! Maria, (haar vader te voetvallende.') Och myn vader! . . . vergeef moeder!

Justina. Wy moeten allen, Dorcas niet uitgezonderd, ten fpoedigften, naar myn vader vertrekken.... Hy wacht ons! .... Wat mart gy myn broeder?...

Q 2 Dor-

Sluiten