Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274 KLEON.

kan zyne oogen nauwelyks van u afhouden. Yk zou wel duiven verzekeren , (waren gisfingen, hoe gegrond ook , niet altyd van eene feübaare natuur ,) dat hy, ti ziende en kennende, in zyn hart gevvenfcht hebbe, dat gy het hart van zyn zoon mogtet veroveren. Uw vader, gelyk my uwe moeder bericht heeft, zou u waarfchyneïyk met niemant liever dan met Kleon getrouwd zien, indien de kerkelyke onderfcheiding hem in zyn doel en verlangen , om zich, door u, met eenig lid van regeering te vermaagfchappen, niet belemmerde...

Alexandrine. ^ Daar zegt gy iets, dat ik wel vermoed, maar u niet heb durven openbaaren.

Sofia.

En echter is het oogmerk van uw vader zo dtirdelyk te befpcuren, als iets duydelyk kan befpeurd worden.. . Maar wanneer gy nu 't een en ander, dat ik gezeid heb, en 't gecnTdaar uit voorvloeiende , nog zou kunnen gezeid worden , ernllig en zonder vooroordeel, overdenkt, kunt gy dan iet wezenlyks, dat u zou verbieden te hoopen, opnoemen ? Let, in alles wat u in de waereld bejegent, op de gedaante der znaken, als op een bedriegelyk voorwerp , maar op de omftandigheden, die dezelven vergezellen , als op onfeilbaare onderrichters. Alle zaaken hebben even daarom omftandigheden, omdat ze, buiten middeloorzaaken, werkeloos en onuitvoerbaar zyn zouden. Omftandigheden , zyn even daarom onfeilbaar, omdat ze de zaaken tot

der-

Sluiten