Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 28?

wy ons eigen belang en recht ook bevorderen, door dat van onze vrienden en medcmenfchen te doen gelden? En zou uwe kerk, die, ook in dit geval,met de myne, dezelfde taal fpreekt, uw vader, met eenigen fchyn , kunnen verplichten, u te verbieden my, uit hoofde alleen, dat ik tot eene andere kerk huishouding behoore, te beminnen, indien ik anders in ftaat ware , u hier toe te beweegen ? . . Maar , myne lieve Alexandrine , federt wanneer heeft uw vader het belang zyner kerk . . . Alexandrine. Hier van niet meer Kleon . . . Waar in myn vader ook mag hebben te kort gefchooten of nog nog te kort fchieten, ik blyf hem den dieplten eerbied verfchuldigd.

Kleon. Indien gy niet kunt toelaaten, dat ik u bemin, maak my dan de zaak, om u, ten kosten van myn aardfeh geluk, afteftaan, niet nog ondoenelyker, door my de voortreffelykheid van uw hart, nopens uw vader, naakter te toonen!.. Is 'er dan, waarde Alexandrine, is 'er dan voor Kleon geene dc minfte hoop meer , zeg my , op eenmaal, alles , om my niet verfcheiden maaien te wonden ! Zult gy, wik gy uw vader gehoorzaamen ? Hebt gy dit voorge* nonen ? Ga ik u niets aan ? Ben ik u geheel on-

verfchillig"? . . Ik dacht niet

(Hy keert zich van haar af, om zyne traanen te verbergen.)

Alex-

Sluiten