Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. a8p

te zfen, dan uit eenig ander beginfel. Nu juist, dewyl ik ducht, dat men ons, in de zaak van huwen , geene vrye verkiezing zal laaten, en men my echter niet zal beletten, u te achten, oordeel ik het betaamelyk, en vind 'er my heden bekwaam toe, u den waaren ftaat van myn hart te openbaaren. Ik draag u eene zuivere achting toe Kleon, en, zo ik immer, naar myne verkiezing, een man mogt trouwen, gy zoudt den eenigften zyn onder alle mannen , die myne oogen ooit gezien hebben... Laat u deze belydenis geene valfche hoop inboezemen! Ik ken myn vader. Men mag zyn voorneemen al een fchok toebrengen, men zal het echter niet gemakkelyk verzetten. Hy heeft u, als myn echtgenoot , afgekeurd. Wie zal bekwaam zyn, u in zyne oogen verkiezelyk te maaken ? Als myn vriend zal by u, houde ik my verzekerd, hoog achten. Laaten wy dan, als het toch zo zyn moet, van eikanderen , als echtgenooten, afzien, en leeven als eerelyke en getrouwe vrienden... Vriendfchap, weet gy, is heilig...

Kleon. Maar liefde is de ziel der geneugtens. .. Och Alexandrine! verbeeldt gy u, dat 'er tusfchen u en my vriendfchap zal kunnen plaats houden, zonder liefde? Ten onzen aanzien, zyn die beide onaffchei» denlyk. Zo gy my indedaad bemint, dan moeten wy ons, moeten wy eikanderen verlaaten, vóórhellen, in den waaren zin ongelukkig te zyn, indien onze liefde en onze vriendfchap niet mogen gepaard T gaan.

Sluiten