Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302- K L E O N.

Alexandrine. Ik gevoel te fterke ontroering in myn gemoed Kleon, om u over dit onderwerp langer, en vooral met uw vader, te hooren fpreeken. .. Gy weet wat ik u gezeid heb , en waar het met ons op ftaan zal... Dien aangaande moogt gy uw vader onderhouden. .. Laat my intusfchen heengaan en verkwikking zoeken in ftille overdenkingen.

Crates. Beider aandoeningen maaken my indedaad verlegen. .. Zeg my echter, voor dat gy heen gaat, waarde jongvrouw, of men, ter bereiking van Kleons oogmerk, omtrent u, alle eerelyke middelen moge te werk Hellen, zonder u te mishaagen?

Alexandrine.

Iemant als Crates tot vader iemant als Kleon

tot man te mogen hebben, is voor een hart als het myn (en zo zeg ik u alles wat ik kan zeggen) eene bezitting,die, behoudende eer en deugd, wel waerdigis, door yver en moeite te worden verkreegen

(terwyl zy been gaat.) ... maar, alle moeite, zal, ducht ik, in ons geval, te vergeeffch zyn.

. NEGENDE TOONEEL. Crates, Kleon.

Crates.

Welk eene verheven welk eene uitmunten-

de

Sluiten