Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

zal 'er ook nimmer aan twyffelen, zo lang zy door de waarheid en myn geweeten onderfteund wordtCrates.Met zodanige gevoelens zult gy niet befluiten kunnen, ten wille eener tydelyke zaak , van kerk te veranderen!

Kleon.

Neen vader, zo lang my God niet verlaat. Crates. En Cardan wil echter zyne dochter aan geen man buiten zyne kerk, en dus ook niet aan u geeven. Kleon. Zo zegt Alexandrine. Crates. En gy kunt, zegt gy, in euwigheid, niet van haar afzien ? . . Of vloeiden u die woorden onbedacht van de lippen ?

Kleon. Neen — neen vader. . . Ik weet wat ik gezeid hebbe, en ik meen het in goeden ernft. Gy hebt my betuigd, niet alleen niets tegen dit huwelyk te hebben, maar het zelve met uw ganfche hart te begeeren. .. Myne liefde heeft dus van dezen kant al de fterkte, die zy zou kunnen wenfchen. De moeder van Alexandrine denkt over my, even als gy over haare dochter. De vader heeft niets tegen my, dan het verfchil van kerk... Wat zou mydan noopen,myne liefde geweldiger wyze te beftryden? Crates. Maar als die vader u zyne dochter blyft weige»

ren,

Sluiten