Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 3gi

Kleon.

In dier voege, maar ftouter, als ik u heb geantwoord vader.

Crates. (hem de hand geevende.} I Zoon van myn hart!.. Kleon!.. Dierbaar,bemind pand!.. Ik heb u, in ditgefprek, willen beproeven, en gy gaat myne verwachting te boven. Volhard, en laat onze dierbaare Godsdienst by u altyd, en in alle omftandigheden van dit leeven,

het meeft.gelden het zwaarft weegen. Een

menfch zonder Godsdienft is een ligchaam zonder ziel,en een gedrocht in het oog der reden. Te vergeeffch ftrekt hy zyne hand uit naar geluk, want daar is geen geluk buiten Godsdienft. Hy kan zyne driften en zynen zinnen niets toebrengen, dat dezelven wettig mogen genieten. Vergeetende of niet denkende,dat 'er niets onzekerer is dan dit leeven, poogt hy de fchaduw, terwyl hem het wezen der dingen ontglipt, te omhelzen. Gelyk de verftandi* ge en vroome, van harte, gelooft, dat den jongelingen niets nuttiger is, en niets bekoorelyker ftaat, dan mannelyke Godsdienft, die, op zyn tyd, zich vertoont,en dus fchier door den geheelen menfchelyken leevensloop heenen zichtbaar is, en gelyk hy denzelven aanmerkt als de achtbaarheid der ouden en den troost der ftervenden, zo gelooft de verfmaader van den Godsdienft, onder het geftadig nypen der angftvalligfte twyffelingen, dat Godsdienft verwyfd maakt, en een dam fmyt voor de verwachting van aanzien en tydelyke voorrechten. Een man van

Gods-

Sluiten