Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So2 KLEON.

Godsdienftige beginfelen (treeft naar niets, dat met eer of deugd ftrydigis een man,zonder die beginfelen , kent geene eer en geene deugd, dan die op de zyde van zyn ingebeeld belang is. De een is een voorwerp , waar op zich God, zo hy zich anders op het werk zyner handen zou kunnen verheifen, zou beroemen — de ander is een gevaarelyk en verachtelyk muiter in het ryk der zeden, waarover ook de almachtige gebiedt, en die, voor den dag eener yflèlyke vergelding, bewaard wordt. Erken myn zoon, erken den Godsdienft, daar u die zelfs door de reden gepredikt wordt, erken denzelven voor uwen oudften plicht, ter beoeffening van welken anderen plicht gy ook moogt worden geroepen. Hebt gy, gelyk ik dit zonder eenigen twyffel geloof, hebt gy den geopenbaarden Godsdienft,door nafpooring en de toeftemming van uw geweeten, waarachtig hebt gy onze kerkelyke huishouding het meeit overeenkomftig met de voorfchriften van den denzelven en deszelfs aanbiddelyken infteller bevonden, fchaam u dan nimmer Godsdienftig te leeven, en uwe kerk, in alle verzoekingen, tot uwen laatften fnik toe, getrouw te blyven. Geloof my en geloof de taal der ondervinding, die alzo handelt, gelyk gy door uwe antwoorden be weezen hebt te willen, en ik u thans voorftelle, te moeten handelen en te denken, dien werken alle tydelyke dingen, ten goeden, mede , hoe onwaarfchynelyk zulks,dikwyls inden aanvang eener zaake ofgebeurdenis, en in de oogen van den Godsdienftloozen

ge-

Sluiten