Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3oi K L E ON.

opzichte, als eene allergewenfchte neiging. Hierom keur ik dezelve, als uw vader, nier alleen goed; maar ik wil ook, als een getrouw vader, ten uwen behoeve, de hand aan 't werk Haan en zien, hoe verre ik, langs een eerelyken weg, by den Heer Cardan zal kunnen komen. Wat ik kan aanbieden, zal ik aanbieden. Gaerne wil ik my zeiven, in myn tydelyk vermogen, beperken, en u dat afftaan, wanneer ik daardoor den ouden heer zal kunnen beweegen, u zyne dochter te geeven.

Kleon. (zeer beweegd, zyn vader omhelzende.)

ö Myn vader, hoe zal ik ooit kunnen beantwoorden aan zo groote maat van goedheid?

Crates.

Door God te dienen,en u, in de faamenleeving, als een kriften te gedraagen. Schep ondertusfchen

moed. Ik zal den heer Cardan gaan opzoeken

de voorfpraak zyn uwer liefde, en alles, ten uwen behoeve,doen,wat ik zal kunnen doen. . . Wil hy naar myn voorflag volftrekt niet hooren.. . Toont zich de voorzienigheid, door tekenen, die ik nog niet zie, tegen dezen echt, dan, hoope ik u nader te zeggen, wat uw post is en wat u te doen fta. Kleon.

ö Dat de hemel uwe poogingen mogte zegenen! Crates.

Buiten dien zegen zullen dezelven vruchteloos verfpild zyn... Tracht ondertuflchen Alexandrine te bemoedigen , en houd ons tegenswoordig gefprek in uw geheugen.

Einde van het eer/ie Bedryf.

TWEE-

Sluiten