Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306" K L E ON.

re hand cn haar hart aan Kleon betrouwen, zo dra gy dit huwelyk wilt toeftaan.

Cardan. Zy is een jong en zot meisje, dat nog niet weeï te fpreeken of te zwygen, wanneer het tyd is.

Crates. # Vergeef bet my! Gy doet haare verftandelyke verdienften hetgrootfle onrecht, door die ongunftige aanmerking . . . maar ik bid u, laaten wy alle voorwendingen en uitvluchten, (bypaden, die nooit door waarheid en vriendfchap worden bewandeld) vermyden , en eikanderen voor de vuift behandelen. Hoor myne vcorftellingen eens aan met aandacht en zonder vooroordeel. Ik ben de man niet, die u de wet zou willen voorfchryven. Gy zyt, in alle uwe daaden, vry— zo vry als iemant, maar behoort u, des niet tegenflaande,even zo afhangelyk van de item der reden te houden, als ik en een iegelyk met my. . . Zo gy denkt,dat Kleon niet genoeg heeft aan de nagelaaten goederen zyner moeder, om uwe dochter, volgens haare geboorte en opvoeding, te onderhouden, ik zal hem van het myne zo veel geeven, dat 'er dat aangaande geene de geringfte twyffeling zal mogen plaats vinden. Wanneer ik fterf — wanneer wy fterven, myn vriend, dat toch, vroeg of laat, zal gefchieden, wat dunkt u, zullen dan uwe dochter en myn zoon niet mogen gehouden worden voor twee der gegoedfte perfonen van ons land ?

Car-

Sluiten