Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316* K L E O N.

zoeken, indien wy ons inbeeldden, het ergens, buiten ons hart en geweeten, te vinden, 't Is in dief • voege met bet zelve gelegen , dat het oorfprongelyk in den menfch, zal by zich ooit gelukkig mogen aanmerken , zyn moet, om zyn luiller, die het licht van den geeft is, door een betaamelykcn handel en wandel, ook aan anderen te vertoonen; even gelyk de deugd van een kriften, waar van de bron in een geloovig en boetvaerdig hart gezocht, terwyl derzelver fchoonheid, door het penfeel van een eerelyk gedrag,moet afgemaald worden... Hebben wy een zodanig denkbeeld van geluk, ten onzen eigen behoeve, en ten onzen eigen aanzien, ö myn heer, laaten wy dan toch onzen kinderen niet beletten, dat zy dat zelfde denkbeeld hebbenen behouden! Dacht ik niet, dat uw kind en myn zoon reeds eikanderen zo wel meenden, als ooit luiden, die zich onderling gelyken en onderling teder beminnen , kunnen meenen , ik zou zo veele woorden niet verfpillen, om u in beider belangen overtehaalen. Laaten toch geene tydelyke zaaken, die van hooger dan menfehelyke magt afhangen — die zich nooit naar onze fynfte en moeielykft uitgedachte overleggingen regelen — die onze bemoeiingen niet fchynen gewaar te worden —- die naar de (tem eener euwige wysheid en orde Imiteren, en die wy indiervoege behooren aanteneemen, gelyk wy die vinden, laaten toch geene tydelyke zaaken, van welke natuur zy ook zyn mogen, ons wederhouden, om onzen evenmenfehen, en vooral onzen

kin-

Sluiten