Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

319

Crates*

Zeg dan (gy hebt hier niets tegen heer Cardan ?) dat ze beide hier komen.

DERDE TOONEEL.

Cardan, Crates.

Cardan.

Waarom juift beide myn heer?

Crates. Om hen het vonnis, dat gy geflrreeken hebt, voorteftellen, en Kleon te belaften, zyn behoorelyk affcheid van u te neemen.

Cardan. Zo als gy het zult goedvinden. .. Maar denkt gy dan ook niet, dat het onvoegelyk zyn zou, uw zoon langer ten mynen huize te hebben?

Crates. Gewis myn heer, uit hoofde van uw befluit, omtrent uwe dochter.

Cardan. 't Is echter niet noodig, dac hy zich, zo fpoedig, en als iemant, door wien ik beledigd ben, vanhier begeeve...

Crates.

Hy behoort zich hier, niet langer dan dezen dag, op te houden. Zyne liefde voor uwe dochter be' Iet hem langer, als uw gaft, in deze wooning te blyven, en de kracht —— het vermogen dier harts-

togt

Sluiten