Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 339

r Kleon.

Maar, indien uw vader goedvondt, u te gebieden , den wezenlyken ftaat van uw hart te ontveinzen, en een man tegen uw zin te trouwen ?

Alexandrine.

Ik ben fchuw voor het maaken van onderftellingen,die het aanzien der ouderen kunnen ontluifteren, en in het oog der kinderen vernederen ... maar, men is niet in ftaat,alles te myden, waar voor men bevreesd is. Ik heb zulke onderftellingen ook reeds gemaakt, om dat ik reden had, dezelven te vermoeden. Ook vond ik geene zwaarigheid,my ,dien aangaande , ronduit te verklaaren, en wil u ook, in dit opzicht,geruft ftellen. Indien myn vader kon goedvinden my iets te gebieden, dat hy, als een man van geweeten en godsdienft, zelf niet zou mogen verrichten (en dit heeft gewis ten aanzien der veinzery plaats) dan zou ik hem vergiffenis bidden, zo ik hem ongehoorzaam geweeft ware, 't geen ten mynen aanzien reeds gebeurd is. By die bede zou ik het laaten blyven, en in myne ongehoorzaamheid volharden, 't zy myn vader my vergiffenis gave of niet. En wat het trouwen van een man tegen myn zin belange; de ophelderingen, die my Sofia omtrent myne plichten en het gezag myner ouderen gegeeven heeft — de reden —• myn geweeten onze godsdienft — de ftaat der maatfchappy myn heer, dezen allen overtuigen my, dat het gezag der ouderen wel zo verre gaat, en van die natuur is, dat ze hunnen kinderen het aangaan van deze of geeY 2 ne

Sluiten