Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 355

uit het echt caracter van een huichelaar, te werk.

. . Ik fchaatn my Sofia ik fchaam my, dat ik

zwak genoeg geweest ben, om hem indruk op myn hart te laaten maaken.. . ó Myn ellendig hart!. . Nog fchynt het hem heimelyk te begunftigen. .. Nog voel ik het wenfchen, dat, indien al iemant onder myne bekenden tot zo verregaande eene laagheid mogt hebben kunnen vervallen , Kleon dan toch de man niet mogte geweest zyn ! . Zeker! ik ben niet gelukkig. .. Zy, die myne dierbaarite panden zyn moeten , jaagen myn gemoed verfchrikkingen aan, en maaken my fchaamrood... Een min-

naar zonder beginfelen een vader, durve ik

het zeggen ? een vader zonder Godsdienft, .» en myne moeder ! . . Zy zeker zal Kleon tot dien verfoeielyken Itap van eer- en deugdverlochening, zo veel als, indien al niet meer dan zyne liefde voor

my, verleid hebben. . . Zie hier ö zie hier

nu de naare vrucht eener byeenkömft, zo doodelyk voor alle gevoelens van Godsdienft en plicht... ö Dat myne oogen Kleon nimmer gezien hadden! Sofia.

Uw vader, giffe ik, zal zich nu zo fterk voor dit huwelyk toonen, als hy te vooren tegen hetzelve geweelt is. . .

Alexandrine. En gy meent dan misfehien, dat ik, door eene zondige liefde ven wat zou myne liefde thans anders zyn kunnen?) gedrongen, de hand van een afvalligen zal aanneemen? Neen Sofia,. . Nu zal ik my* Z 2 r,e

Sluiten