Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL, $59

lieve Alexandrine .. . fpreek hem .- Myd alle fterke en harde uitdrukkingen .. 't Is de zaak van eene

vrouw • 't is uwe zaak niet, den man, wiens

hand men niet wil aanneemen, te bejegenen, als of men reeds eene nauwere dan burgerlyke betrekking tot eikanderen hadt. Zeg hem , op eene befchaafde wyze, dat gy van hem afziet — naar zyne aanzoeken niet kunt hooren, en even zo weinig begeert , dat men u reden van uw gedrag vordere, als gy hem rekenfchap van zyne volharding afvraagt. .. Wat uw vader belange, zeg dien de reden van uw afkeer, en houd, in dit geval, de eisfchen van uw geweeten, tegen het gezag van een vader, zo zich dat al eens ftreng wilde doen zien, (taande . . . Alexandrine,

ö Myne lieve Sofia zo ik Kleon zien moet

en zie, zal ik my met geene mogelykheid kunnen bedwingen, om hem eenigermaate met verwytingen te bejegenen. Of meent gy , dat ik door geen foort van fpyt ontrust worde ? — dat lk byna, om u de waarheid te zeggen, niet even zo veel kwelling over de fnoodheid van Kleon gevoeie , als ik onderftel, te kunnen gevoelen , indien ik zelve zyne misdaad gepleegd hadde? .. ó Myne vriendin! ..

(zy weent)

Ik heb hem bemind — veelligt tederer dan my zelve. . . Waarom waarom moeft het voorwerp myner liefde zich dier liefde zo onwaerdig gedraagen, na vooraf zo veele blyken ,dat het recht hadt op myne achting, te hebben gegeeven! . .

Z 4 S o-

Sluiten