Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£66

K L E O N.

zelve en haare plichten. Verfchoon my, als ik u zegge, dat zy verheven en zuivere begrippen van

haare plichten beeft dat zy voor geene misdaad

meer affchrik , dan 't geen huichelaary of geveinsdheid kan genoemd worden, gevoelt, en dat zy ...

Kleon, (zeer driftig.') Maar .. . laaten wy ter goeder trouwe en voor de vuist fpreeken; waar in huichel — waar in veins ik, want dit fchynt uit uwe woorden, ten mynen aanzien, te moeten afgeleid worden?.. Ik verzeker u, zo ernftig men iets kan verzekeren, dat ik myn voorftel van harten meen, en , zo getrouw zal nakomen , als men zal verwachten of kunnen vorderen.

Sofia.

Men twyffelt hier niet aan uw ernft, om uw voorftel te volbrengen;maar men acht dat voorftel, (om u de waarheid te zeggen) als de daad van een geveinsden , en als onbeftaanbaar met de plichten van een eerlyk man. . .

Kleon.

Dit gaat te verre. . . Dit is hoonen. . . Waarom word ik door verwytingen . . .

Alexandrine.

Neen Kleon . . . fpreek van geene verwytingen. Ik verwyt u niets. Leef naar uwe beginfelen, en neem ons eenige fterke uitdrukkingen niet kwalyk. De ernftige gevoelens van Godsdienft en deugd, waardoor onze zielen vervuld zyn , doen ons woorden gebruiken, die, fchoon der zaake voegende,

ech-

Sluiten