Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 373

kerk van den heer Cardan te laaten opvoeden, tot dat ze den ouderdom bereikt hadden, om over den godsdienft, en hoe men omtrent denzelven verfchilt, te oordeelen, ftelde ik daarenboven nog voor, om van alles, wat jongvrouwe Alexandrine, ten aanzien van tydelyke goederen mogt bezitten of van haare ouderen, ten eenigen tyde, mogt komen te bezitten, met de daad af te ftaan voor haar, voor my en de mynen... Zie daar myn voorftel, en nu bid ik u te zeggen, of het zelve zo verfoeielyk . . .

Alexandrine, (driftig )

Neen, neen myn heer, ik wift en ik fpralt van dit voorftel niet. . Wel verre van het zelve te verfoeien, zou ik my daar door des te fterker over uwe liefde voor my en uwe voortreffelyke wyze van denken hebben moeten verwonderen ; maar een geheel ander voorftel, een voorftel, dat gy zeker wel zorg zult draagen, voor uw vader te verdonkeren, bedoel ik.. . Hoe is het mogelyk, dat, onder den fchyn van zo veel edelmoedigheid , zo groote geveinsdheid en bedorvenheid van hart kan worden verborgen. Elizab eth.

Laat toch het voorftel het voorftel. .. Wat toch hebt gy u daar mede te bemoeien Alexandrine? . . Men ftaat uw echt toe.... Dit moet u genoeg zyn... Crates.

Vergeef my mevrouw, dat ik u tegenfpreek, uit een beginfel van reden en plicht!.. Is het voorftel , zo als myn zoon zulks voordraagt, aangenomen heer Cardan ?

A 3 Car-

Sluiten