Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 375

bekend fta voor den geen, die ik ben... Voor een perfoon van eer en beginfelen. . .

Alexandrine. Och Sofia , dac hy hier in de waarheid mogt fpreeken!

Kleon.

Die fpreek ik, en die moet my rechtvaerdigen, zo men my van iet oneerelyks befchuldigt. Elizabeth. Daar van immers befchuldigt u niemant.

Kleon. Niemant! uwe dochter mevrouw. ... Uw echtgenoot daarenboven ...

Cardan. Zo gy zwygen wilt Kleon, ik zal dan ook zwygen.

Kleon.

Ik heb niet te zwygen myn heer. Niets kan my hier toe verplichten. Ik ben 'er groots op, dat ik, des nood zynde, elk redelyk fchepzel, zonder eenige verlegenheid, den grond van myn hart durf laaten bezien. Ik heb nimmer, ten mynen eigen aanzien , geheimen, welkers natuur verborgenheid vorderde , gehad en wil die ook niet hebben. Zo ik geheimen in dit hart heb, zo zyn ze niet myne, maar die myner bekenden of vrienden.. . Het zy men het my wel [of kwalyk afneeme myn heer, ik daag ieder en dus u uit, om my te toonen, dat ik eenig ander voorftel gedaan heb , dan 't geen ik ftraks openlyk zeide.

Aa 4 Eli-

Sluiten