Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

En nu,nu fcbenkt ge ons meer dan we immer durfdenhoopen,

Daar gy uw Treurftof zo gulhartig mededeeld; Het nieuw gebouwd ïooneel gaat met meer glorie oopen,

Nu daar uw kunst de Ryk naar 't leven ons verbeeld. Hy en de Camifards, Marië en zeegryk Leiden,

Getuigen wat uw geest op nieuw weêr heeft gewrocht, Zy zullen de eer uw's naams,doorluchte Vrouw! verbreiden.

Ach! wierd voor ons Tooneel meer zulke kunst gezocht. Hoe weinig kan men daar van eigenvinding melden,

Zelvs in den bondel van den fchrandren Feitama; Dus ftreeft gy verr' voor uit by de andre letterhelden,

Het uwe is eigen geest, zy volgen andren na. Laat Vrankryk zyn Voltaire en England Pope roemen,

Die achtbre mannen van een gadeloos venland; Wy mogen in ons Land van Baarles nanicht noemen,

Van merken! ja! gy zyt de roem van 't Vaderland. Dus zal de glorie van de wydberoemden Branden,

Nog biyven bloeien tot in 't laatste nageflacht, Door u, het Pronkfieraad der vrye Nederlanden,

Die om uw kunst en deugd by ieder word geacht.

A 2 Maar

Sluiten