Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa TEE KENINGEN.

|ïo. A Lamplicht verbeeld, is de daad der Hiftorie met treel oordeel waargenoomen , de groeping, de charaélers, de hartstochten hebben haare vereifchte verfcheidenheid; gelyk ook de pracht der Bouwkunde, en de fchikking van 't licnt en donker gezamenlyk medewerken, tot het aandoenelyke in de uitdrukking van het geval: dit alles gevoegt by de juiftheid van den omtrek, en de bevalligheid der couleur, maken deeze Teekening; welke uitvoerig met Sapverwen geteekendis, door Jacobus Buys ,een der ichooufte Ordonnantiën, en een der fraayfte Teekeningen die van deezen Meefter bekend zyn. s Deeze Teekening is een gepafte wedergade van de voorgaande. Dezelve verbeeld de grootmoedigheid van Fannia,zich niet wreekende ophaaren gevangen vyand Marius , maar denzelven wel onthaalende, de erkentenis van dit edelmoedig bedryf, is met een eerwaardige deftigheid, in de gelaatstrekken van Marius, en de verwondering van Fannia, in 't befchouwen van haaren overwonnen vyand, uit deszelfs aanzicht en de gantfche liouding te zien ; de Maagden, Dienaaren en verder Gevolg die haar verzeilen , vertoonen alle het deel dat zy op hunne wyze in deeze treffende Gefchiedenis neemen. Alles is gelyk de voorgaande door Lamplicht op de natuurlykfte wyze verlicht, de Beelden werkzaam, vol uitdrukking van pracht en grootheid , kortom van een ryke Ordonnantie, zynde meede uitvoerig en Meesterlyk met Sapverwen geteekend, door Denzelven.

3 'tOnderwerp van deeze bevallige Ordonnantie, ! fchynd een Moeder, zittende met haar Kind op de fchoot, zy is gekieed op een loffe wyze in een prachtig Huisgewaad, en heeft haar geplaafï. in een deftige Kamer met een Marmeren Schoorfteen, naar de oude Hollandfche fmaak gebouwd, voor een Tafel met een Tapyt, waar op men een Papkoni, Bierkan en Glas ziet ftaan , neeyens de Vrouw ziet men één van haar Kinderen

ge?.

Sluiten