Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 33 No. a de werking der fchaduwen en flagfchaduwen in dit ichilderachtig Origineel, door Nicolaas Verkolje , naar Wynands en A. van de Velde.

a8 By een laage Boeren Stulp, in een Italiaanfch. Landfchap, zit een Vrouw met een Kind op de fchoot, by drie ruftende en een ftaand Schaap en Koebeeft, achter het zelve klimt een Bok tegen een Boom , om de Bladeren van de Stam te eeten: achterwaards ziet men 't beeld van een Bofchgod, verder in 't verfchiet eenige Gebouwen en Heuvels; alles is met couleuren in Sapverwen, vol* gens het Ongineél van A. van dt Velde, op een ftoute manier geteekend, door Dirk van Bergen.

sq Climeene haaren Zoon Fiëton onderrichtende dat Ftbus zyn Vader was, word door Epaphus beluisterd. In deeze Teekening zyn de Expresfien door de aéb'en uit de Beelden, de plaats daar het geval onderfteld word gebeurd te zyn , door een Riviergod en de inhoud van het verhaal, door de Basreheven op de Muur, waar achter het geheim ontdekt word, kenbaar waar te neemen, en leverd daar by een duidelyk bewys op, hoe ver Jacob de Wit in de fpraak der Schilderkunft was bedreeven ; deeze uitmuntende Teekening is op een ftoute wyze met de Pen geteekend, en dunnetjes met Sapverwen gecouleurd, door jfacob ds Wit.

30 Een Zinnebeeld van drie bevallige Kindertjes ineen ' aangenaam Landfchap by een Vaas, zeer naauwkeurig en M^efterlyk met Pen, Penceel en couleuren geteekend, door denzelven J. de Wit.

^31 Een dergelyk Zinnebeeld van drie Kindertjes, tot een weerga v n t voorgaande; op dezelve wyze geteekend, door denzelven Meefter.

32 De Hiftorie van Naömi, Ruth en Orpa, in een D aan-

Sluiten